مرکز تحقیقات سرطان - سامانه ثبت سرطان
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
فرم ثبت اطلاعات مراکز ارائه دهنده خدمت  
نام مرکز نوع مرکز نام استان
نام شهرستان نام و نام خانوادگی مسئول فنی 1 نام و نام خانوادگی مسئول فنی 2
نام کاربری مرکز شماره نظام تلفن ثابت
تلفن همراه ایمیل رمز ورود
تکرار رمز ورود آدرس